Föreningsstadgar för Gefle Katthem & Pensionat

§ 1 Föreningen är en ideell förening med säte i Gävle.

§ 2 Föreningens syfte är:
Mom 1: Att arbeta för katternas rättsliga och sociala status förbättras
Mom 2: Att hjälpa nödlidande och övergivna katter genom att ta in dem på katthemmet om plats finns eller på annat sätt bistå, som t.ex. att anlita jourhem
Mom 3: Att verka för märkning och kastrering av både han- och honkatter samt all övrig vård, exempelvis veterinärvård och socialisering av katten.
Mom 4: Att endast i samråd med veterinär låta avliva obotligt sjuka eller svårt skadade katter och inte förlänga onödigt lidande.
Mom 5: Att verka för att intagna katter skall slussas ut i nya lämpliga hem inom rimlig tid.
Mom 6: Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

§ 3 Medlemskap
Mom 1: Medlemskapet är öppet för de personer som följer föreningens stadgar och regler, samt betalar fastställd medlemsavgift
Mom 2: Varje ny medlem skall tilldelas ett exemplar av föreningens stadgar, elektroniskt eller skriftligt.
Mom 3: Medlemsavgiften för nästkommande år skall fastställas av årsmötet. För ny medlem som erlägger avgiften efter den 1 oktober, skall den gälla även som avgift för påföljande år. För att äga rösträtt skall medlemsavgiften vara erlagd före årsmötet, dock senast den 31 januari
Mom 4: Om en medlem bryter mot stadgarna, skadar eller motverkar föreningen och dess intressen, kan medlemen uteslutas ur föreningen. Beslut angående uteslutning tas av styrelsen som skriftligen skall informera vederbörande och ange orsaken till uteslutningen
Mom 5: Medlem som skriftligen har lämnat eller uteslutits ur föreningen äger ingen rätt till föreningens tillgångar eller skulder, och kan ej återfå erlagda avgifter.
Mom 6: Föreningen är öppen för alla som delar dess målsättning och följer dess stadgar.

§ 4 Årsmöte
Mom 1: Ordinarie årsmöte skall hållas före 31 mars. Kallelse skall ske per post senast 15 dagar i förväg. Förslag till dagordning och eventuella motioner skall samtidigt med kallelsen skickas ut till medlemmarna.
Mom 2: Motioner till ordinarie årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari. Övriga frågor senast 28 februari.
Mom 3: Följande punkter skall ingå i dagordningen för ordinarie årsmöte:

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två justeringsmän och två rösträknare
4. Fastställande av röstlängd
5. Fråga om mötet har blivit korrekt kallat
6. Godkännande av dagordningen
7: Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Revisionsberättelse
9. Fastställande av balans- och resultaträkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Planering av budget för verksamhetsåret
12. Fastställande av avgifter för nästa kalenderår
13. Val av ordförande för 2 år
14. Val av sekreterare för 2 år
15. Val av kassör för 2 år
16. Val av vice ordförande för 2 år
17. Val av ett till tre ordinarie styrelseledamöter för 2 år
18. Val av en till tre suppleanter för 2 år
19. Val av ordinarie revisorer för 2 år samt en revisor suppleant för 1 år
20. Val av 3 personer till valberedning, en sammankallande på 2 år, övriga på 1 år.
21. Motioner
22. Övriga frågor
23. Mötets avslutande

Målet skall vara att av de 10 styrelsemedlemmarna skall 5 väljas varje år.

§ 5 Ändring av stadgar
Förslag till ändring av stadgar får endast ske på årsmötet, och skall minst 30 dagar före mötet inlämnas skriftligen. Styrelsen har i uppdrag att behandla och lägga fram förslaget vid årsmötet jämte eget utlåtande. Minst två tredjedelar av de röstande måste vara för en förändring av stadgarna.

§ 6 Medlemsmöte
Medlemsmöte utlyses av styrelsen när denna finner detta lämpligt eller då medlemmar önskar ta upp en fråga. Frågor som skall tas upp på medlemsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före det utsatta mötet. Skriftlig kallelse skickas till medlemmarna senast 3 veckor före mötet. Om en enskild medlem önskar ta upp en fråga skall styrelsen kontaktas.

§ 7 Styrelse
Mom 1: Styrelsen skall bestå av minst fem ordinarie ledamöter; ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och minst en och max tre ledamöter, samt en och max tre suppleanter (hälften varje år).

1. Ordförande väljs för 2 år
2. Vice ordförande väljs för 2 år
3. Kassör väljs för 2 år
4. Sekreterare väljs för 2 år
5. 1-3 ordinarie ledamöter väljs för 2 år
6. 1-3 suppleanter väljs för 2 år

§ 8 Styrelsens skyldigheter och uppgifter
Mom 1: Styrelsen har i uppgift att företräda föreningens medlemmar.
Mom 2: Styrelsen skall se till att den ekonomiska redovisningen sköts och att det finns bra rutiner för denna. Det gäller både den löpande bokföringen och rapporterna.
Mom 3: Det är även styrelsens skyldighet att en gång per år upprätta en årsredovisning.
Mom 4: Styrelsen har även i uppgift att upprätta en budget för kommande verksamhetsår samt en verksamhetsplan.
Mom 5: Styrelsen ansvarar för säkerhetsfrågorna, som attestrutiner, nycklar, försäkringar, datasäkerheten, brandsäkerheten och inbrottsäkerheten samt arbetsgivaransvar.
Mom 6: Styrelsens uppgift är att se till att saker och ting blir gjorda och att det finns rutiner för hur olika uppgifter skall skötas och av vem

§ 9 Revision
Mom 1: Föreningens verksamhetsår är från 1 januari till 31 december.
Mom 2: Teckningsrätt för föreningen är ordförande och kassör, var för sig.
Mom 3: För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utser årsmötet: 1 ordinarie revisor som väljs för 2 år samt en ersättare för 1 år.
Mom 4: Styrelsen är ansvariga för att räkenskaperna är avslutade i god tid innan årsmötet, och att en komplett resultaträkning kan framläggas på mötet.

§ 10 Föreningens upplösning
Mom 1: Beslut av föreningens upplösande skall fattas på två varandra följande föreningsmöten, med minst tre månaders mellanrum, varav minst det ena skall vara ordinarie årsmöte. Kallelserna till mötena skall ange att frågan om föreningens upplösning kommer att behandlas. Minst tre fjärdedelar av de röstande måste vara för en upplösning.
Mom 2: Vid sista mötet skall beslut fattas om hur föreningens tillgångar skall fördelas samt hur handlingar och övriga tillhörigheter skall disponeras. Föreningens tillgångar skall användas i syfte som överensstämmer med föreningens ändamål.