Några tips på vad du kan göra när du behöver omplacera din katt:

 • Lägg ut en annons på blocket och dela den på Facebook
 • Sätt upp lappar runt omkring i staden.
 • Fråga alla du känner om någon kan ta emot katten/katterna, be annars folk att fråga vidare.
 • Gör ett eget (men offentligt) inlägg om det pả din Facebooksida, som folk sedan kan dela vidare.
 • Gör ett konto på internetsidan ”Ifokus.se” och skriv om det på kattsidorna där.

Behöver du låna en kattfälla och/eller en chipläsare?

Vi har fällor och en chipläsare för utlåning.

Vid utlåning gäller följande: Du kommer till katthemmet och skriver på ett papper. Vi tar en kopia på din legitimation.

Du måste lämna en depositionsavgift. Den är på 500 kr och betalas KONTANT.

Depositionsavgiften får du tillbaka när du återlämnat fällan/chipläsaren.

Föreningsstadgar för Gefle Katthem & Pensionat

Mom 1: Att arbeta för att katternas rättsliga och sociala status förbättras

Mom 2: Att hjälpa nödlidande och övergivna katter genom att ta in dem på katthemmet om plats finns eller på annat sätt bistå dem genom att t.ex. anlita jourhem

Mom 3: Att verka för ID-märkning och kastrering av både han- och honkatter samt all övrig vård, exempelvis veterinärvård och socialisering av katten.

Mom 4: Att endast efter samråd med veterinär låta avliva obotligt sjuka eller svårt skadade katter och inte förlänga onödigt lidande.

Mom 5: Att verka för att intagna katter skall slussas ut i nya lämpliga hem inom rimlig tid.

Mom 6: Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

Mom 1: Medlemskapet är öppet för de personer som följer föreningens stadgar och regler, samt betalar fastställd medlemsavgift

Mom 2: Medlemsavgiften för nästkommande år skall fastställas av årsmötet. För ny medlem, som erlägger avgiften efter den 1 oktober, skall den gälla även som avgift för nästkommande år. För att äga rösträtt skall medlemsavgiften vara erlagd före årsmötet, dock senast den 31 januari

Mom 3: Om en medlem bryter mot stadgarna, skadar eller motverkar föreningen och dess intressen, kan medlemmen uteslutas ur föreningen. Beslut angående uteslutning tas av styrelsen, som skriftligen skall informera vederbörande och ange orsaken till uteslutningen 

Mom 4: Medlem som skriftligen har lämnat eller uteslutits ur föreningen äger ingen rätt till föreningens tillgångar eller skulder och kan ej återfå erlagda avgifter.

Mom 5: Föreningen är öppen för alla som delar föreningens målsättning och följer dess stadgar. 

Mom 1: Ordinarie årsmöte skall hållas före 31 mars. Kallelse ska distribueras till medlemmarna senast tre veckor före mötet. Förslag till dagordning och eventuella motioner skall samtidigt med kallelsen skickas ut till medlemmarna.

Mom 2: Motioner till ordinarie årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari. Övriga frågor som kräver ett beslut, senast 28e februari.

Mom 3: Följande punkter ska ingå i dagordningen för ordinarie årsmöte:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två justeringsmän och två rösträknare
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fråga om mötet har blivit korrekt kallat
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Fastställande av balans- och resultaträkning
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut om verksamhetsplan för verksamhetsåret
 12. Beslut om budget för verksamhetsåret
 13. Fastställande av medlemsavgifter för nästa verksamhetsår
 14. Stadgeändring
 15. Val av ordförande för 2 år
 16. Val av sekreterare för 2 år
 17. Val av 3-5 ordinarie ledamöter för 2 år
 18. Val av 1-5 suppleanter för 2 år
  Målet ska vara att hälften av de förtroendevalda väljs på ett årsmöte och den andra hälften på årsmötet året därpå. 
 19. Val av ordinarie revisor samt en revisorsuppleant för 2 år
  Målet ska vara att den ordinarie väljs på ett årsmöte och suppleanten på årsmötet året därpå. 
 20. Val av valberedning på minst 2 personer för 2 år. En väljs som sammankallande. 
  Målet ska vara att hälften av valberedningen väljs på ett årsmöte och den andra hälften på årsmötet året därpå.
 21. Motioner
 22. Övriga frågor
 23. Mötets avslutande
  Efter avslutat årsmöte sammanträder den nya styrelsen för konstituering.

Förslag till ändring av stadgar får endast ske på årsmötet, och skall minst 30 dagar före mötet inlämnas skriftligen.

Styrelsen har i uppdrag att behandla och lägga fram förslaget/förslagen vid årsmötet jämte eget utlåtande (förslag). Minst två tredjedelar av de röstande måste vara för en förändring av stadgarna.

Medlemsmöte utlyses av styrelsen när denna finner detta lämpligt eller då medlemmar önskar ta upp en fråga.

Frågor som skall tas upp på medlemsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före det utsatta mötet. Skriftlig kallelse skickas till medlemmarna senast 3 veckor före mötet.

Mom 1: Styrelsen skall bestå av minst fem ordinarie ledamöter; ordförande, sekreterare och 3-5 ledamöter samt 1-5 suppleanter. Målet ska  vara att hälften av de förtroendevalda väljs på ett årsmöte, och den andra hälften på årsmötet året därpå. 
För att behålla sin plats i styrelsen måste man delta på två tredjedelar av styrelsemötena varje verksamhetsår. Undantag kan göras vid sjukdom.

Mom 1: Styrelsen har i uppgift att företräda föreningens medlemmar.

Mom 2: Styrelsen skall se till att den ekonomiska redovisningen sköts och att det finns bra rutiner för denna. Det gäller både den löpande bokföringen och rapporterna.

Mom 3: Det är även styrelsens skyldighet att en gång per år upprätta en årsredovisning.

Mom 4: Styrelsen har även i uppgift att upprätta en budget för kommande verksamhetsår samt en verksamhetsplan.

Mom 5: Styrelsen ansvarar för säkerhetsfrågorna, som attestrutiner, nycklar, försäkringar, datasäkerheten, brandsäkerheten och inbrottsäkerheten samt arbetsgivaransvar.

Mom 6: Styrelsens uppgift är att se till att saker och ting blir gjorda och att det finns rutiner för hur olika uppgifter skall skötas och av vem.

Mom 1: Föreningens verksamhetsår är från 1 januari till 31 december.

Mom 2: Teckningsrätt för föreningen har ordförande och ytterligare en ledamot, som utses på det konstituerande mötet.

Mom 3: För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utser årsmötet en ordinarie revisor och en revisorsuppleant för 2 år. Målet ska vara att den ordinarie väljs på ett årsmöte och suppleanten på årsmötet året därpå. 

Mom 4: Styrelsen är ansvariga för att räkenskaperna är avslutade i god tid innan årsmötet, och att en komplett resultaträkning kan framläggas på mötet.

Mom 1: Beslut av föreningens upplösande skall fattas på två varandra följande föreningsmöten, med minst tre månaders mellanrum, varav minst det ena skall vara ordinarie årsmöte. Kallelserna till mötena skall ange att frågan om föreningens upplösning kommer att behandlas. Minst tre fjärdedelar av de röstande måste vara för en upplösning.

Mom 2: Vid sista mötet skall beslut fattas om hur föreningens tillgångar skall fördelas samt hur handlingar och övriga tillhörigheter skall disponeras.

Föreningens tillgångar skall användas i syfte som överensstämmer med föreningens ändamål.